Privacy statement

Privacy statement Stichting Strandexploitatie Veere (SSV)

De privacyregels zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming ofwel AVG. De AVG bepaalt hoe persoonlijke gegevens gebruikt mogen worden door onder meer bedrijven en overheidsinstanties. Met dit privacy statement geven wij een toelichting op het gebruik van uw persoonsgegevens door de SSV, en de rechten die u heeft op basis van de AVG.

Doel en wijze van gebruik van persoonsgegevens
Wij beschikken, indien u een overeenkomst met ons heeft, over een aantal van uw persoonlijke gegevens om de administratie te kunnen voeren en om aan een aantal wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Dit betreft met name het kunnen verzenden van de jaarlijkse factuur.

De door u aangeleverde gegevens of de gegevens die wij eventueel van anderen ontvangen, worden uitsluitend voor het hiervoor beschreven doel gebruikt. Wij verzamelen en gebruiken niet meer gegevens dan voor dit doel noodzakelijk is. Indien wij de beschikking hebben of krijgen over persoonlijke gegevens die niet noodzakelijk zijn voor het bereiken van het doel, dan vernietigen wij deze gegevens onmiddellijk na ontvangst daarvan. Wij zorgen ervoor dat de gegevens die u aan ons verstrekt op een deugdelijke wijze worden beveiligd, zodat de kans dat de gegevens in handen van anderen terecht komen zo klein mogelijk wordt gemaakt.

De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt door medewerkers die de gegevens nodig hebben om hun taak uit te kunnen oefenen. De persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt nadat u daar toestemming voor hebt gegeven, omdat wij deze nodig hebben voor de goede uitvoering van de huurovereenkomst, omdat de wet ons verplicht om persoonsgegevens te verwerken of op één van de andere noodzakelijkheidsgrondslagen genoemd in de AVG. Wij verwerken geen persoonsgegevens van u zonder dat daarvoor een geldige grondslag aanwezig is.

De persoonsgegevens
Wij verzamelen en gebruiken de volgende gegevens van u:

  • Achternaam en voornamen

  • Woonadres

  • Email-adres

  • Telefoonnummer

  • IBAN

  • BTW nummer (indien van toepassing)

  • Zakelijke correspondentie (indien van toepassing)

 

Delen van de gegevens
Wij delen geen van uw persoonsgegevens met andere organisaties en/of instanties.

Het gebruik van uw persoonsgegevens met externe partijen wordt, indien noodzakelijk, vastgelegd in een verwerkersovereenkomst tussen onze onderneming en de externe organisatie en/of instantie en alleen met uw voorafgaande expliciete toestemming gedeeld.

Wij zullen uw gegevens niet delen met bedrijven en/of instanties die gevestigd zijn buiten de Europese Unie. Indien uw gegevens worden gedeeld met bedrijven of instanties die buiten de Europese Unie zijn gevestigd, dan zorgen wij ervoor dat uitsluitend de noodzakelijke gegevens worden verstrekt en dat de gegevens afdoende zijn beveiligd.

Bewaartermijnen
Zolang u met onze stichting een overeenkomst heeft, verwerken wij de hiervoor genoemde gegevens van u met het oog op het omschreven doel. Uw gegevens worden binnen twee jaar na beëindiging van de overeenkomst vernietigd, tenzij er een wettelijke verplichting is voor ons om gegevens langer te bewaren. Wij kunnen u vragen om uw gegevens ook na beëindiging van de overeenkomst langer dan twee jaar te mogen behouden, zodat wij contact met u kunnen blijven opnemen na beëindiging van de overeenkomst. Het staat u uiteraard vrij om die toestemming wel of niet te geven.

Uw rechten
U hebt als huurder of contactpersoon van wie persoonsgegevens door ons worden verwerkt een aantal rechten, zoals het recht op informatie. Deze informatie staat in deze brief. Als u ons schriftelijke toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u die toestemming op ieder moment schriftelijk intrekken. Het intrekken van uw toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking niet. Wij zullen uw persoonsgegevens na het intrekken van de toestemming niet langer gebruiken, tenzij er een andere grondslag is op basis waarvan wij de gegevens mogen gebruiken.

U hebt daarnaast het recht op inzage en een kopie van uw persoonsgegevens waarover wij beschikken. U kunt ons daarom schriftelijk vragen, waarna wij u laten weten over welke gegevens wij beschikken. Indien uw persoonsgegevens niet of niet juist bij ons zijn geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken om de persoonsgegevens te corrigeren. U kunt bij ons ook een klacht indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens. Als u het niet eens bent met ons standpunt naar aanleiding van uw klacht, dan kunt u zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

U hebt daarnaast het recht om ons te verzoeken om persoonsgegevens te vernietigen, waartoe wij zullen overgaan tenzij er voor ons een wettelijke verplichting bestaat om één of meerdere persoonsgegevens van u te verwerken. Tot slot hebt u het recht om ons te verzoeken om uw persoonsgegevens aan een ander bedrijf of organisatie te verstrekken. Wij zullen dat uitsluitend doen op uw schriftelijk verzoek.

Wij rekenen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de wijze waarop wij de privacyregels toepassen op uw persoonsgegevens en wat uw rechten zijn.

Indien u hierop een nadere toelichting verlangt, dan kunt u contact met ons opnemen.

Stichting Strandexploitatie Veere
Prelaatweg 7
4361 JB Westkapelle
0118-586275
info@strandexploitatieveere.com